Selskapsrett og transaksjoner M&A 1

Selskapsrett og transaksjoner M&A

Vårt firma bistår klienter i alle selskapsrettslige forhold. Vi har omfattende erfaring innen ulike transaksjoner for de fleste næringsområder.

Vi bistår blant annet ved:

 • Utforming av kontrakter
 • Forhandlinger
 • Due dilligence
 • Stiftelse og oppløsning av selskap
 • Kapitalforhøyelse, kapitalnedsettelse, utdeling av utbytte og konsernbidrag
 • Fusjoner og fisjoner
 • Kjøp og salg av selskaper/ virksomhet
 • Kompetansefordeling mellom ulike selskapsorganer og problemstillinger knyttet til dette
 • Styrets ansvar og plikter
 • Interne omorganiseringer
 • Kjøp av egne aksjer
 • Rettsstilling mellom aksjonærene innbyrdes og mellom aksjonærene og selskapet, herunder aksjonæravtaler
 • Valg av transaksjonsmodell
 • Virksomhetsoverdragelse ved salg av aksjer
 • Virksomhetsoverdragelse ved salg av ”innmat”
 • Restrukturering og omorganisering
 • Finansiering

Flere av advokatene har også mangeårig erfaring fra styreledelse og styrearbeid.