Oppdragsvilkår

OPPDRAGSBEKREFTELSE – ALMINNELIGE OPPDRAGSVILKÅR – 10/2018

 
1.     Oppdraget

Disse alminnelige oppdragsvilkår gjelder for alle oppdrag mellom Advokatfirmaet Rasmussen & Broch DA (heretter Advokatfirmaet) og Dem som klient (heretter klienten).

Dersom klienten etter å ha gjennomgått disse vilkår ønsker å trekke tilbake oppdraget, herunder dersom klienten ikke tiltrer de angitte vilkår helt eller delvis, må klienten gi umiddelbar skriftlig tilbakemelding til oss om det. Oppdraget vil da som hovedregel bli avbrutt. Det vil i så fall påløpe salær for benyttet tid til tilbakekallet er mottatt.

Dersom oppdraget blir avtalt utvidet eller endret på et senere tidspunkt, vil det utvidete oppdrag bli utført uten ytterligere bekreftelse.

Advokatfirmaet vil bestrebe seg på å ivareta klientens interesser på best mulig måte. Oppdrag vil bli utført i samsvar med Advokatforskriften og Advokatforeningens salærveiledning.

2.     Etablering av oppdraget

Før et oppdrag etableres vil det bli avklart om det foreligger interessekonflikt eller andre forhold som gjør at firmaet ikke kan eller bør påta seg oppdraget. Det samme gjøres i etablerte oppdrag dersom det kommer nye motparter inn i saken.

Dersom hensynet til klienten tilsier det og det finnes ubetenkelig, kan oppdraget påbegynnes før avklaringen er avsluttet. Det vil da bli tatt forbehold overfor klienten om at interessekonfliktavklaringen ikke er avsluttet, og at denne kan føre til at man må si fra seg oppdraget.

I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av hvitvaskingsloven.

Det gjøres oppmerksom på at Advokatfirmaet, ved mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbar handling  m.v., er pålagt å underrette Økokrim om dette, likevel uten å underrette klient eller tredjeperson.

3.     Gjennomføring av oppdraget

For alle oppdrag skal det være en saksansvarlig advokat. Alt arbeid utføres under den saksansvarlige advokats ansvar. Den saksansvarlige advokat vil sørge for at arbeidet blir utført i samsvar med oppdraget, og herunder vurdere om deler av oppdraget bør utføres av ansatt advokat, advokatfullmektig, advokatassistent eller sekretær.

Dersom klienten har spesielle ønsker om hvilken advokat som skal utføre oppdraget, vil dette normalt bli lagt til grunn.

Ved arbeid utført av nye fullmektiger – hvor arbeidet også er ledd i opplæring – vil det bli vurdert hvor mye av arbeidet som har direkte verdi for klienten og som således kan belastes denne.

Advokatfirmaet forbeholder seg retten til å benytte usikret elektronisk  kommunikasjon (ukryptert e-post, faks m.v.) som kommunikasjonsform ved utførelse av oppdraget, også i forhold til opplysninger som er omfattet av taushetsplikten.  Dersom klienten ikke ønsker dette må det meddeles eksplisitt til Advokatfirmaet i hvert enkelt tilfelle.

4.     Timepriser

For oppdrag som skal faktureres etter medgått tid, har firmaet p.t. følgende timepriser for de forskjellige stillingskategorier :

Advokatfullmektig:  kr 1.500 – 1.800 + mva.

Fast advokat:             kr 2.500 – 3.100 + mva.

Partner:                      kr 2.500 – 4.000 + mva.

Overfor forbrukere er prisene inkl. 25% mva:

Advokatfullmektig: kr 1.875  – 2.250

Fast advokat:            kr 2.500 – 3.125

Partner:                     kr 3.150 – 5.000

Timeprisene kan bli justert med 1 måneds varsel.

De til enhver tid gjeldende oppdaterte timesatser fås ved henvendelse til Advokatfirmaet.

Advokatfirmaet vil i salærfastsettelsen følge Advokatforeningens salærpolicy.

I tillegg til påløpt salær, dekker klienten alle firmaets utgifter ved håndtering av oppdraget, herunder, men ikke begrenset til, rettsgebyr og andre offentlige gebyrer, innhenting av dokumentasjon, og transport- / diettutgifter. Klienten kan få dokumentert utleggene ved henvendelse til Advokatfirmaets kontor.

Advokatfirmaet vil normalt fakturere for sekretærbistand som er direkte relatert til oppdraget. Gjeldende timesats for sekretærbistand er p.t. kr 650,- + mva.

Ved transport kan advokaten velge den transportmetode som helhetlig synes mest hensiktsmessig.

Minste timeenhet er 0,25 timer (15 minutter).

Det påpekes at viderefakturering av utlegg normalt vil medføre merverdiavgift på utlegget.

5.     Fakturering og betaling

Dersom annet ikke er avtalt vil oppdraget bli fakturert etter medgått tid, herunder også forberedelse, etterarbeid og transporttid der dette er aktuelt.

Advokatfirmaet har rett til å fakturere påløpt salær, samt eventuelle direkte utlegg, løpende en gang per måned. Salær for under en times arbeid vil normalt videreføres til samlefaktura og avregnes per kvartal eller halvår. Utlegg kan også viderefaktureres med en gang utlegget har funnet sted.

Advokatfirmaet tar forbehold om å fakturere à konto, eventuelt avkreve forskuddsbetaling eller kontant oppgjør.

Alle fakturaer er netto pr.10 dager. Ved forsinket betaling påløper morarente etter morarentelovens bestemmelser.

6.     Fri rettshjelp og Rettshjelpsforsikring

Etter Rettshjelpsloven kan det for visse saker gis rett til advokatbistand som dekkes av staten. Forutsetningen er at man er under Rettshjelpslovens inntekts- og formuesgrenser. Fylkesmannen kan i visse tilfelle gjøre unntak fra grensene. Nærmere informasjon om fri rettshjelp kan fås hos Fylkesmannen eller ved vårt kontor.

Visse saker kan være dekket av rettshjelpsforsikring. Dette fremgår av klientens forsikringspoliser. Klienten må undersøke om dette er aktuelt, og i tilfelle må forsikringsselskapet varsles så snart som mulig. Med mindre annet er avtalt, må klienten selv sørge for å varsle forsikringsselskapet.

Klienten er selv ansvarlig for eventuell egenandel eller mellomlegg mellom Advokatfirmaets salærkrav og det beløp forsikringsselskapet dekker.

Dersom fri rettshjelp eller forsikringsdekning kan være aktuelt, bør dette tas opp for avklaring med Advokatfirmaet snarest.

7.     Klientens eget forhold

En forutsetning for forsvarlig gjennomføring av oppdraget er at klienten meddeler alle relevante opplysninger og fremlegger all relevant dokumentasjon i forhold til oppdraget.

Desto bedre saken er avklart og forberedt fra klientens side, desto mer effektivt vil vi kunne arbeide. Dette vil ha betydning for størrelsen på salæret.

Alle henvendelser til og fra motparten skal gå fra Advokatfirmaet, og klienten må underrette oss straks om eventuelle direkte henvendelser fra motparten eller motpartens advokat. Klienten vil få tilsendt kopier av all korrespondanse ut fra og inn til vårt kontor i saken, med mindre annet avtales konkret.

Klienten bør selv oppbevare all tilsendt dokumentasjon idet senere kopiering av dette vil medføre kostnader som faktureres klienten.

8.     Ansvar for sakens utfall – Ilagte saksomkostninger/ rettsgebyr – Forholdet til tilkjente saksomkostninger

Selv om Advokatfirmaet har angitt vår oppfatning av hva sakens utfall kan bli, innebærer ikke det at Advokatfirmaet har noe rettslig ansvar for at dette resultat oppnås.

Dersom en rettssak tapes, kan klienten i tillegg til egne omkostninger risikere å bli pålagt å dekke motpartens saksomkostninger og å dekke rettens gebyr. Dette er klientens eget ansvar.

Dersom en rettsavgjørelse ender med at klienten blir tilkjent saksomkostninger, men beløpet er satt lavere enn det salær vi har krevet/vil kreve av klienten, vil klienten være ansvarlig overfor Advokatfirmaet for det overskytende.

9.     Behandling av informasjon

Advokater i advokatfirmaet har forbud mot rettstridig å røpe betrodde hemmeligheter. I tillegg plikter advokatene også å behandle opplysninger utover dette fortrolig. I visse lovbestemte tilfeller gjelder unntak fra taushets- og fortrolighetsplikten.

Med mindre noe annet er avtalt, har advokatfirmaets advokater adgang til å dele opplysningene med andre medarbeidere i firmaet så langt det er nødvendig. Advokatfirmaets øvrige medarbeidere er underlagt den samme taushets- og fortrolighetsplikt som advokatene.

I den grad det er nødvendig for oppfyllelse av oppdraget vil advokatfirmaet behandle personopplysninger, herunder også særlige kategorier personopplysninger om det er nødvendig, i samsvar med personopplysningsloven og annet regelverk. Andre parter, som motparter, domstol og offentlige organer, vil kun få tilgang til personopplysningene i den grad dette er nødvendig for oppdraget. Klienten har rett til innsyn i og informasjon om de behandlede opplysninger, samt adgang til å kreve retting av mangelfulle opplysninger. Behandlingsansvarlig etter person-opplysningsloven er advokatfirmaet ved daglige leder og ved spørsmål om vår behandling av personopplysninger kan saksansvarlig advokat kontaktes. Se også om behandling av personopplysninger i advokatfirmaets personvernerklæring: www.rblaw.no.

Advokatfirmaet gjør oppmerksom på at elektronisk datakommunikasjon (e-post, fax, mv) generelt lider av svakheter som innebærer at uvedkommende under gitte forutsetninger kan få innsyn i kommunikasjonen. I den grad konfidensialitet er nødvendig, vil det kunne treffes sikringstiltak (herunder kryptering og sladding) for å hindre uautorisert innsyn i slik kommunikasjon. Som et moment i vurderingen om konfidensialitet er nødvendig, vil vektlegges klientens sending av usikret elektronisk informasjon til advokatfirmaet.

Ved avslutning av oppdraget gis eventuelle originale dokumenter i saken tilbake til klienten eller makuleres etter nærmere avtale. Advokatfirmaet er pålagt å lagre visse dokumenter og opplysninger etter oppdragets avslutning.  Advokatfirmaet kan oppbevare kopi også av øvrige saksdokumenter etter oppdragets avslutning, innenfor de rammer som følger av lovverket. Kopier kan utleveres mot vederlag.

10.   Klageadgang og reklamasjon

Det er anledning til å få vurdert om oppdraget er utført i overensstemmelse med god advokatskikk. Det er også anledning til å klage hvis klienten er misfornøyd med salærets størrelse. Kvaliteten på arbeid kan i utgangspunktet ikke vurderes av disiplinærorganene.

Som hovedregel er det en klagefrist på 6 måneder.  Denne løper fra det tidspunkt klageren ble eller burde blitt kjent med de omstendigheter klagen grunnes på. Klagen behandles av Advokatforeningens regionale disiplinærutvalg for Hordaland krets som førsteinstans. Beslutning fra disiplinærutvalget kan ankes inn for Disiplinærnemnden.

Regler for God Advokatskikk og nærmere opplysninger om klageordningen finnes p.t. på Advokatforeningens hjemmeside.

11.   Rettigheter og opphavsrett

Advokatfirmaet beholder opphavsretten til alle verk som utarbeides av dem i forbindelse med oppdraget uansett form og lagringsmedium, med mindre annet er uttrykkelig avtalt.

Klienten står uavhengig av advokatfirmaets opphavsrett fritt til å benytte mottatte eksemplarer av verk fremstilt som del av oppdraget.

Utkast/forslag fra Advokatfirmaet må ikke uten at det først er avklart med Advokatfirmaet brukes for andre formål eller i annen sammenheng enn forutsatt, benyttes som beslutnings- eller handlingsgrunnlag, suppleres eller på annen måte endres.

Uavhengig av opphavsrett forbeholder Advokatfirmaet seg også retten til i anonymisert form fritt å benytte ethvert verk de har utarbeidet, herunder til interne maler og eventuelt undervisningsformål.

Advokatfirmaet kan oppbevare kopi av saksdokumenter etter oppdragets avslutning, innenfor de rammer som følger av lovverket. Kopier kan utleveres mot vederlag.

12.   Ansvarsforsikring – ansvarsbegrensning

Det opplyses at det for advokatvirksomhet er visse krav om sikkerhetsstillelse og ansvarsforsikring til dekning av erstatningsansvar som pådras under utøvelse av advokatvirksomheten. Advokatfirmaets ansvarlige advokater har den påkrevde sikkerhetsstillelse og forsikring.

Erstatningsansvaret er oppad begrenset til fem ganger fakturert salær eks. mva. for det oppdrag klagen knytter seg til. Erstatningsansvaret er uansett oppad begrenset til vedkommende advokats formuesskadeforsikring, per i dag kr 2 millioner samlet pr oppdrag per skadelidt, og under enhver omstendighet samlet kr 5 millioner pr. advokat pr. år.

Advokatfirmaets ansvar er under enhver omstendighet avgrenset mot indirekte tap.

Firmaet har avtalt ansvarsbegrensning iht Dl. § 232, 5. ledd. Dette innebærer at et krav kun kan rettes mot den advokat som utfører/er ansvarlig for oppdraget.

Klienten taper sin rett til å gjøre ansvar gjeldende mot den advokat som utfører/er ansvarlig for oppdraget dersom klienten ikke uten ugrunnet opphold etter at klienten oppdaget eller burde ha oppdaget forholdet, gir advokaten skriftlig reklamasjon som angir hva kravet gjelder.

Advokatfirmaet er uansett ikke ansvarlig for rådgivere som Advokatfirmaet har henvist til eller for andre som Advokatfirmaet etter avtale med klienten har overlatt deler av oppdragsutførelsen til.

**

Vedtatt av Advokatfirmaet Rasmussen & Broch DA i selskapsmøte 10/2018. Gjelder også for advokater i kontorfellesskap med Advokatfirmaet.