Priser

Prisberegning:

For oppdrag som skal faktureres etter medgått tid, har firmaet p.t. følgende timepriser for de forskjellige stillingskategorier:

Advokatfullmektig: kr 1.500 –  1.800 + mva.

Fast advokat:            kr 1.500 –  2.200 + mva.

Partner:                     kr 2.500 –  4.000 + mva.

Overfor forbrukere er prisene inkl. 25 % mva.:

Advokatfullmektig: kr 1.875 –  2.250

Fast advokat:            kr 1.875 –  2.750

Partner:                      kr 2.500 –  4.000

For øvrig vil Advokatfirmaet i salærfastsettelsen følge Advokatforeningens salærpolicy.

I tillegg til påløpt salær, dekker klienten alle firmaets utgifter ved håndtering av oppdraget, herunder, men ikke begrenset til, rettsgebyr og andre offentlige gebyrer, innhenting av dokumentasjon, og transport- / diettutgifter. Klienten kan få dokumentert utleggene ved henvendelse til Advokatfirmaets kontor.

Ved transport kan advokaten velge den transportmetode som helhetlig synes mest hensiktsmessig.

Det påpekes at viderefakturering av utlegg normalt vil medføre merverdiavgift på utlegget.

Hvordan kan du selv begrense omkostninger:

  • Klargjør om mulig din målsetting for oppdraget på forhånd. Mange identifiserer et problem uten å ha klarlagt hva de ønsker å oppnå. Ofte blir målsettingen for oppdraget til i en prosess sammen med advokaten, likevel kan det være hensiktsmessig å ha gjort noen egne tanker om dette før advokat oppsøkes.
  • Ta med en oversikt med kontaktdetaljer for deg selv, eventuelle motparter og øvrige aktører i saken.
  • Utarbeid en skriftlig kronologisk fremstilling av sakens faktum. Ta med kopier av de dokumentene som kan være relevante i saken. Medbrakte kopier kan med fordel ordnes i en egen kronologisk oversikt.
  • Dersom originaldokumenter kan ha relevans bør disse medbringes i tillegg til kopi.
  • Medbring gjerne annet materiell som kan belyse saken (f.eks. bilder, brosjyrer, egne notater).
  • Det er ofte en fordel om materiell også oversendes eller medbringes i elektronisk format.
  • Avklar med din advokat på forhånd om et møte bør kombineres med befaring, eller bør holdes et sted hvor dere har lettere tilgang til relevant faktum.
  • Undersøk egne forsikringspoliser for rettshjelpsdekning, og medbring eller oversend eventuelle forsikringspapirer.

I alle tilfeller vil vi søke å være behjelpelig slik at at din kontakt med våre advokater blir så effektiv som mulig.