Ny skattereform – kan vi forvente vesentlige endringer i skatte- og avgiftsreglene?

 1. Regjeringen satte 18. juni 2021 ned et utvalg som skal gjøre en helhetlig gjennomgang av skattesystemet.

 Bakgrunnen for nedsettelsen av utvalget er NOU 2021:4 Norge mot 2025 og Perspektivmeldingen 2021.

Vårt skattesystem er under press, blant annet knyttet til:

 • Aldringen av befolkningen og behovet for å få flere i arbeid.
 • Utviklingen i produktivitetsveksten og konkur­ran­se­kraften i norsk økonomi.
 • Naturens bærekraft, omstilling til grønn vekst og usikkerhet for olje og gass fremover.
 • Digitalisering, globalisering og internasjonal skattetilpasning.

Utvalget har fått frist til 1. november 2022 med å levere sin innstilling. Utvalget skal i hovedsak legge til grunn at forslagene samlet sett bør være om lag proveny nøytrale.

Utvalget er bedt om å vurdere:

 • Utviklingen i de store skattegrunn­lagene, blant annet skatt på arbeid, trygd/pensjon, kapital, sparing og forbruk, og sammenhengen mellom dem. Om skattegrunnlagene bør forbedres og sammensetningen justeres.
 • Om det bør gjennomføres endringer som kan gi økt arbeidstilbud (herunder lavere skatt på arbeidsinntekter) og effektiv utnyttelse av arbeidskraften, slik at det blir mer lønnsomt å arbeide og igangsette aktivitet som gir flere arbeidsplasser.
 • Hvordan selskaps- og kapitalbeskatningen kan justeres for å redusere vridninger, og på den måten forbedre investeringsinsentivene.
 • Betydningen av utviklingen av beskatningen av multinasjonale selskaper, utviklingen i EØS-/ EU-retten og andre lands rett for å utforske det norske handlingsrommet.
 • Om merverdiavgiften kan utnyttes bedre jfr. NOU 2019:11 Enklere merverdiavgift med en sats.
 • Beskatningen av miljø- og naturressurser, herunder hvordan miljø- og ressursbeskatningen kan bidra til å nå klima- og miljømål.
 • Om skattesystemet kan forenkles.
 1. Hva kan vi forvente av endringer?

Etter min oppfatning er det sannsynlig at vi får endringer knyttet til:

 • Skattlegging av lønn, herunder aksjer til ansatte og at opsjonsbeskatning blir gunstigere, da vi er helt avhengig av at flest mulig er i arbeid.
 • Den delen av kapitalen som er inntektsskapende vil skattlegges gunstigere på bekostning av den kapitalen som ikke er inntektsskapende, da det er behov for å skape aktivitet.
 • Den særnorske beskatningen av formue, i hvert fall på arbeidende kapital, oppheves eller gjøres gunstigere, da dette er en betydelig konkurranseulempe for norske investorer, sammenholdt med utenlandske investorer.
 • Norske skatteregler blir likere de som er rådende i EU, da handlingsrommet for særnorske regler er under press.
 • Skattleggingen av forurensende aktivitet skjerpes kraftig, da miljøfokuset øker. Det blir gitt nye regler med miljøincentiver.
 1. Tidshorisonten

Utvalget har fått et stort og krevende mandat, men kun kort tid til rådighet. Det er ikke usannsynlig at fristen blir skjøvet på og at det vil ta noen år før en ny skattereform er på plass.

Bergen 27.07.2021

Knut-Terje Winther-Sørensen

advokat/partner