Gjeninnføring av arveavgift i 2021? Hva bør vurderes nå?

Ved Solberg-regjeringens inntreden i regjeringskontorene høsten 2013 hadde opphevelse av arveavgiften høy prioritet. Selv om avgiften de siste årene gav et beskjedent nettobidrag til staten, var symboleffekten av å fjerne avgiften stor.

Tilsvarende – om den rødgrønne bølgen varer frem til valget i 2021, er det ikke usannsynlig at avgiften kan bli gjeninnført.

Flere av våre klienter tar nå grep for å overføre verdier til neste generasjon.

Ingen vet hvordan en eventuell ny arveavgiftslov vil bli, men det er sannsynlig at et lovarbeid vil se hen til loven som gjaldt tidligere (arveavgiftsloven fra 1964) samt hvilke regler som gjelder i andre europeiske land.

Hovedpunktene i den opphevede arveavgiftsloven fra 1964 var:

 • Arveavgiften omfattet all arv (unntatt til ektefelle/samboer).
 • Arveavgiften omfattet gave til noen som på den tid gaven ble ytt var giverens eller ektefellens nærmeste arving etter loven eller betenkt i giverens testament.
 • Det var mottakeren av arven/gaven som skulle betale arveavgiften.
 • De arveavgiftspliktige midlene skulle som hovedregel verdsettes til antatt salgsverdi (et viktig unntak for ikke børsnoterte aksjer skulle verdsettes til 30% eller 100% av skattemessig formuesverdi).
 • Arveavgiftssatsen:
  • Barn og foreldre
   • 0 – 470.000                 Intet
   • 470.000 – 800.000    6%
   • Over kr. 800.000      10%
  • Andre
   • 0 – 470.000 Intet
   • 470.000 – 800.000    8%
   • Over kr. 800.000     15%

En rekke land i Europa har arveavgift. Flere land har også satser som er betydelig høyere enn de tidligere norske satsene.

Hva bør vurderes nå for den som frykter en snarlig gjeninnføring av arveavgiften:

 • Den som eier en bedrift eller andeler/aksjer i et selskap og som på et fremtidig tidspunkt har tenkt å overlate disse verdiene til neste generasjon bør vurdere om et generasjonsskifte skal påbegynnes nå. For den som tar grep i tide er det gode muligheter for å overføre vesentlige deler av verdiene og samtidig beholde kontrollen slik at vesentlige deler av det arveavgiftsmessige generasjonsskifte er gjennomført. Den tekniske siden (vedtekter, aksjonæravtaler mv.) krever antagelig en del planlegging.
 • Den som eier andre vesentlige eiendeler som brukes lite eller som man egentlig ikke har bruk for kan det være hensiktsmessig å vurdere en overføring nå. Kanskje kan overføring av familiehytten, men selv beholde en begrenset bruksrett være hensiktsmessig (for omfattende bruksretter kan medføre at overføring ikke anses å ha skjedd).

Uansett så er det vedtatt ny arvelov som trer i kraft fra 1. januar 2021 slik at tiden kan være moden for å utarbeide testament eller vurdere om det gamle testamentet bør endres.

Advokatfirmaet Rasmussen & Broch DA har betydelig erfaring med å bistå i planlegging og gjennomføring av generasjonsskifter. Ta gjerne kontakt.

Bergen 16.07.2020

Knut-Terje Winther-Sørensen

advokat/partner

mail: ktws@rblaw.no / mobil: 99 11 44 54